مرور برچسب

مولانا و مصاحبة مشاوره‎اي

اصطلاحات مرتبط با مشاوره از کتاب مثنوی معنوی مولانا

در اين نوشتار سعي بر آن است كه برخي از مفاهيم مشاوره و اصطلاحات رايج روزمرة مشاوره و هم‎چنين برخي از رويكردهاي اصلي مشاوره با زبان شعر و از ديدگاه جلال‎الدين محمد بلخي ملقب به مولانا بيان مي‎شود. بسياري از آنچه كه امروز مشاوران و روانشناسان…