مرور برچسب

موسیقی ایرانی

موسیقی – بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران –…

موسیقی موسیقی در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی  و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد  ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی…