مرور برچسب

مروري بر برنامه هاي ايجاد اشتغال در قوانين و برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور

بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنوف

در حال حاضر مسأله بيكاري، به ويژه براي جوانان، از معضلات بسيار مهم كشور محسوب مي شود و در تمامي برنامه ها و سياست‌گذاري‌هاي كشوري و منطقه اي از محورهاي اساسي محسوب مي گردد. ايجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتي و خصوصي انجام مي‌گيرد و در وضعيت…