مرور برچسب

مدیریت نگهداری

پروژه مدیریت نگهداری و تعمیرات

در طی سالهای اخیر،اهمیت عملکرد مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمانها رشد بسزایی را به همراه داشته است.می توان علت این امر را در گسترش ماشینی شدن فرایندها و اتوماسیون در سازمانها و بنابراین کاهش تعداد نیروی انسانی و افزایش تجهیزات تولیدی و…