مرور برچسب

مدیریت بیمارستانها

نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در اورژانس بیمارستان ضیاییان

 با توجه به تاکيدي که در سالهاي اخير بر مديريت مبتني بر شواهد شده است و يکي از روشهاي نوين مديريتي، مديريت مبتني بر عملکرد است، هدف اين مطالعه برقراري سيستمي اوليه از مديريت مبتني بر عملکرد در بخش اورژانس بيمارستان ضيائيان بود. مطلب نظام…