مرور برچسب

مداربرق سیستم مکش

کارآموزی بررسی مدار برق سیستم مکش دستگاه اکستر و در کارخانه کیسه بافی خورجین گستر

هيچ ايده تازه‌اي به يكباره از هيچ به وجود نمي‌آيد ايده‌هاي تازه مجموعه شرايط هستند كه در آنها ديگر ايده‌اي قديمي كاربردي ندارد. ايران با دارا بودن استعدادهاي بالقوه چه در نيروي انساني و چه در زمينه ذخاير زيرزميني از جمله داشتن ده درصد از…