مرور برچسب

مخارج قبل از انعقاد پیمان یا مخارج شرکت در مناقص

پروژه مالی پیمانکاری

پیمانکاری فعالیت گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تأسیسات، نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد . فرایند پیمانکاری دارای جزيیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما…