مرور برچسب

محیط زیست

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري ارتباط و استفاده از تجربيات مثبت گروه هاي داوطلب ايجاد وحدت رويه بين واحدهاي…

عاملهای شیمیایی و آثارآن بر محیط زیست

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر89صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. فهرست مطالب فصل اول: پدافند شيميايي.. 4 «عوامل شيميايي». 4 «ضايعه شيميايي ». 4 « هيدروليز ». 4 «غلظت». 4…