مرور برچسب

مبارزه با تروریسم

مبارزه با تروریسم

تروريسم و قتل بيگناهان امروزه  به صورت چالشي بزرگ براي  جامعه بين المللي  درآمده است. آمار گروگان گيرها کشتار انسانهاي بيگناه دربمب گذاريها  و سوء قصدهاي  کور, مشکل جدي را براي  جامعه بزرگ  بين المللي مطرح کرده است. در اين ميان  اين سوال …