مرور برچسب

ماهيت مسئوليت پذيري

پیشبرد تئوری و تجربه ی مسئولیت پذیری

در چندين سال گذشته نظريه پردازان به پديده ي مسئوليت پذيري توجه بيشتري كرده اند و اين تاثيرات اكثراً از روانشناسي اجتماعي ناشي شده اند.كه در آن مسئوليت پذيري به عنوان توصيف مقوله ي فاكتورهاي علّي رفتار در محيط هاي اجتماعي در نظر گرفته مي…