مرور برچسب

كمبود نيتروژن

کمبود نیتروژن

نیتروژن چهارمین عنصر غذایی در وزن خشک گیاهان است. فراوان ترین ماده‌ی معدنی است که گیاهان به آن نیاز دارند. نیتروژن در ساختارآمینواسیدها، پروتئینها، نوکلئيک اسیدها، نوکئوتیدها، کوآنزیمها، هگزامینها و... شرکت دارد. از طریق لینک زیر…