مرور برچسب

قطعات نیمه هادی درمایکوویو

قطعات نیمه هادی درمایکوویو

با اختراع رادار نیازی پیدا شد به دستگاه های الکترونی که در طول موج های رادیویی کوچک تر کار کنند از آن هنگام، دانش و فنون تکامل سریعی یافته است. این تحقیق دانشجویی قطعات نیمه هادی درمایکوویو مشتمل بر33صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله…