مرور برچسب

فرصت‌های بهبود ساپکو برای الگوبرداری بر اساس گزارشات بازخورد

اصول و مبانی مدل تعالی سازمان

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالشهاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف ،…