مرور برچسب

فرایند حرارتی کنسروسازی

فرایند حرارتی کنسرو سازی

همواره تامین و نگهداری غذا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر بوده است. نیاز دسترسی به غذای سالم، انسان را بر آن داشته است که زمانی را به بررسی درباره چگونگی حفظ مواد غذایی اختصاص دهد. یکی از روش‌هاي نگهداري مواد غذایی براي مدت طولانی، کنسرو…