مرور برچسب

عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها

عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها

كليه خاكهاي سطح زمين در نتيجه متلاشي شدن و خورد شدن سنگهاي قبر جامد زمين بوجود مي آيند, اين تغيير حالت يعني تبديل سنگ به خاك به دو طريق يكي طريق يكي طريق فيزيكي و ديگري طريق شيميائي صورت مي گيرد. این تحقیق دانشجویی عوامل موثردرتشکیل…