مرور برچسب

عملکرد مدار هشدار دهنده

گزارش کارآموزی کاردانی مکانیک

واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU  مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی- فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند مطلب گزارش كارآموزي كارداني مكانيك  مشتمل 50 صفحه است،…