مرور برچسب

عقل در مقابل جهل

عقل از دیدگاه امیرالمومنین

يكي از ابعاد اساسي و مهم وجود انسان كه در برنامه ريزي هاي تربيتي (اعم از تعيين اهداف، اصول و روشها) به نحوي مورد نظر قرار مي گيرد بعد عقلاني اوست. مكاتب تربيتي نيز هر يك با بينش خاص خود به بيان اهميت اين بعد تربيت پرداخته اند و بسياري از…