مرور برچسب

طراحي يک سيستم جامع و کامل براي ويژگيهاي خاک اشباع نشده

طراحی یک سیستم جامع و کامل برای ویژگیهای خاک اشباع نشده

منحني ويژگي‌هاي آب و خاک (swcc) عملکرد خاک در ارتباط به محتواي آبي در خاک براي مکيدن خاک است بسياري از ويژگيهاي خاک مي‌توانند با محتواي آبي در برابر روابط مکشي خاک ارتباط داشته باشند. رسانايي هيدروليک قدرت لايه‌هاي تعرق مواد شيمیايي، جذب…