مرور برچسب

صنایع پتروشیمی

اقتصادنفت وتحلیل ساختارها

اين بحث حاصل گفت و گو با يكي از كارشناسان صنعت نفت است كه  در دو فصل ساختار جهاني نفت  و اولويتها در سرمايه گذاري نفتي ايران, از نظر مي گذرد. این تحقیق دانشجویی اقتصادنفت وتحلیل ساختارها مشتمل بر17صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…