مرور برچسب

شهرک صنعتی

کارآموزی شهرکت صنعتی شهرایذه

در طي دهه هاي اخير با توسعه سيسـتمهاي قدرت، روش رساندن انرژي الکتريکي به مصرف کننده ها به طور کلي به اين صورت می باشد که توان در نیروگاه های بزرگ تولید شده و ولتاژ توسط ترانسفرماتورها تا حد مطلوب بالا برده می شود. سپس انرژي الکتريکي از طريق…