مرور برچسب

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی سال تحصیلی90_1389

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی عاطفی تاثیرگذار بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان لالی…

افت تحصيلی از معضلات اساسی سيستمهای آموزشی در جهان امروز می‌باشد و هر سال مقداری از وسايل آموزش، بودجه مالی و نيروی انسانی برای برطرف کردن اين مشکل اجتماعی تخصص می‌يابد. با توجه به اينکه افت تحصيلی نشأت گرفته، از يکی از عوامل اجتماعی و…