مرور برچسب

شناخت معماري سنتي ایران

تناسبات در معماری مسکونی ایران

امروزه پدیدآورندگان فضا را افراد مختلفی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر محیط مصنوع کنونی حاصل تلاش دسته جمعی ما در راه رسیدن به محیطی بهتر و آسایش بیشتر است . اما آیا در رسیدن به این مقصود موفق بوده ایم؟ چکیده: در این مقاله ابتدا با تعاریف،…