مرور برچسب

شرکت کارکنان در نظام پیشنهادها

عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها مطالعه موردی بانک کشاورزی

سرعت تغيير و تحول در سازمانهاي امروزي سريعتر از آن است كه با راه حلهاي گذشته و سنتي بتوان براي مسائل پيش رو چاره جويي كرد‏. در اين راستا اكثر سازمانها به طرق مختلف موفق به ارتقاء ظرفيت خود براي رويارويي با تغييرات پيچيده‏، تنوع محصول و…