مرور برچسب

شرکت چکاد افزار گلستان

گزارش کارآموزی شرکت چکاد افزار گلستان

انواع ساختمان : انواع ساختمان از نظر سيستم، باربري قطعات ساختمان و نوع مصالح به كار رفته در سيستم باربر ساختمان آنها را به پنج قسمت تقسيم مي شود : 1- ساختمان با مصالح بنايي يا ماسونري يا ساختمان با ديوار باربر : دراين نوع ساختمان…