مرور برچسب

سيستماتيك موسسه گياه شناسي

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان

تغيير پذيري در ويژگي فنوتيپي  بين جمعيتهاي مايت ها ي زنده روي گياهان ميزبان مختلف از دلايل متعددي بوجود مي آيند : 1) تغيير مورفولوژيكي مي تواند براي گونه هاي منختلف مايت توزيع شود ( تمايز كلي انبارژن ،2 ) جمعيت هاي مايت ميزبان خاص و متفاوت…