مرور برچسب

سورن كيرگلور

اگزیستانسیالیسم

اي دادگاه شب، تو كه بودي و خواهي بود و هستي، بدان كه من بوده ام! من بوده ام! من، فرانتز فون گرلاخ، اينجا، در اين اتاق، قرنم را به دوش گرفتم و گفتم جوابش با من، در اين روز و براي هميشه. مطلب اگزيستانسياليسم مشتمل42  صفحه است، برای دیدن…