مرور برچسب

سال مالي و حسا بهاي شركت

بررسی سیستم حسابداری اداره آب و فاضلاب

شخص در راه پيشبرد دانش، خدمت است و هر گاه اين خدمت راه گشايي معضلات و مشكلات جوامع بشر بخصوص جامعه اسلامي ايران قرار گيرد، در درگاه خداوند تبارك و تعالي عبادت محسوب مي شود افزون بر آن آنگاه كه حاصل تفكر و تفحص به صورتي گسترده در دسترس همگان…