مرور برچسب

سازمان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران

چون انسان موجودي است زيستي و رواني، لذا نيازهاي او در قلمرو زيستي و رواني قرار دارد . سرشت نيازمند انساني او را به زندگي اجتماعي سوق مي دهدو به او مي آموزد كه بايد روابط خود را  با محيط و انسان ها برقرار سازد. محيط بي جان و جاندار قادر به…

هوش معنوی

پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخ های بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در…

فرهنگ

چکیده: فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باور ها، و اعتقادات اساسی در یک سازمان است بنابر این می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین…