مرور برچسب

زیارت

گردشگری دینی

چکیده گردشگری دینی یکی از شاخه های صنعت جهانگردی در حوزه گردشگری فرهنگی است. این صنعت به لحاظ موقعیت مذهبی و زیارتی که در جوامع وجود دارد موجب توسعه فرهنگی پایدار آن جامعه خواهد شد. امروزه با توجه به اینکه دنیای ماشینی و فراصنعتی تمام…