مرور برچسب

زنان خانه دار

مشکلات زنان شاغل و خانه دار

زن ، پرده نشين سالهاي نه چندان دور ، امروز چنان جايگاه خود را يافته كه چون ستوني از اجتماع ، نه قابل انكار است نه مي توان توانايي ها ، افكار، ايده ها وحتي غصه ها و دغدغه هايش را ناديده گرفت.زن ، انساني كه براي انواع خصوصياتش ، قابي ساخته…