مرور برچسب

زمینه های فردی و اجتماعی سرقت

سرقت، زمینه‌های فردی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از‌‌‌‌‌ آن

انسان موجودي است كه در اجتماع بدنيا مي آيد و همين دنيا آمدن يعني با چند نفر زيستن و اجتماعي شدن . او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را ياد مي گيرد و اين روند برايش مزايايي دارد ، ليكن نكته مهم اينجاست كه اين روند هميشه ارمغان آور نيست…