مرور برچسب

راههاي كاهش اضطراب

بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

زندگي و مشكلات مربوط به آن امري است كه همواره مورد بحث بوده و خواهد بود. مشكلاتي كه نه تنها رو به افزون هستند بلكه با تنوع و تغيير شكل زندگي مدرن هر چه بيشتر حاد تر و بدون راه حل تر جلوه مي كند، همه افراد بشر در طول زندگي خود با موانع و…