مرور برچسب

رابطه سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تعیین رابطه ی سواد والدین و عملکرد تحصیلی دانش اموزان

بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر٬ نابرابری ها و ناهنجاری ها را محکوم به شکست می کند. بی سوادی هر چند که خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و تربیتی است٬ ولی در اینجا نقش تشدید و تعیین کننده ای دارد. مطلب تعیین رابطه ی سواد…