مرور برچسب

رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی عملکرد تحصیلی، مشکلات رفتاری(از نوع پرخاشگری)، مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و…

خداوند در آیات متعدد قرآن کریم از جمله در آیه 4 سوره ابراهیم، در آیات 1،2،3 سوره علق و در آیه 1 سوره قلم3 به اهمیت نقش زبان درتداوم زندگی بشر تاکید فراوان داشته اند. در واقع، زبان نعمتی خدادی و عنصری سرنوشت ساز است که در قرآن  مجيد نیز…