مرور برچسب

رابطه اضطراب بین دختران و پسران دانشجو

رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. مطلب رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در…