مرور برچسب

ديدگاه‌هاي مهم ژئوپلتيك

تحلیل ژئوپلتیکی از نقش اقتصادی و سیاسی ایران در خاور میانه

ايران در طول تاريخ گذشته خود، چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف ، در مسائل منطقه اي و جهاني به ايفاي نقش سياسي پرداخته است. نقش آفريني سياسي ايران محدود به شكل گيري دولت و حكومت براي اداره امور سرزمين و سكنه آن نبوده است؛ با آنكه اين…