مرور برچسب

دستگاه اسطرلاب

دستگاه اسطرلاب

اسطرلاب دستگاه کوچکی است که برای تعیین بعضی مشخصات زمان و مکان آسمان به کار میرود. به فارسی«جام جم» نامیده می شود ولی به تدریج کلمه یونانی اسطرلاب برای آن متداول شده است. این مقاله دانشجویی مشتمل بر 13 صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب…