مرور برچسب

داستان شور آباد اثر جمال زاده

داستان شور آباد اثر جمال زاده

موضوعي را كه من انتخاب كرده ام در مورد روستايي به نام شور آباد واقع در كنار كوير لوت مي‌‌باشد و وصف مردماني كه از هر گونه امكانات شهري و حتي وسايل و ملزومات اوليه زندگي بدور مي‌باشند. كساني كه زندگي خود را  به سختي مي‌گذرانند و از هر چه كه…