مرور برچسب

داده های تصادفی

شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی

موضوع تحقیق شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی روی داده های تصادفی مجموعه ba است. شبیه سازی  معنا و تعاریف بسیاری دارد مطلب شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی   مشتمل   39    صفحه است، برای دیدن…