مرور برچسب

خواص بيولوژيك و باكتريولوژيك آب آشاميدني

کیفیت آب و آلودگی های آن

آب فراوانترين مايع در كره زمين است و ما با آن سروكار زيادي داريم. اين ارتباط زياد ما با اين مايه حيات باعث گرديده كه به بسياري از خواص و مشخصات آن توجه داشته باشيم. جالب است كه بدانيم بعضي از خواص آب با هر مايع ديگري متفاوت است. مطلب…