مرور برچسب

خدمات نفتي ايران

موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

ميزان ذخاير« نفت خام در جاي» کشور حدود 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي شود. از اين ميزان، تا پايان سال 1380 جمعاً حدود 54 ميليارد بشکه از مناطق خشکي و دريايي برداشت شده است. مطلب موقعيت نفت و گاز كشور در بازارهاي نفت و گاز جهان…