مرور برچسب

خاک برداری

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

مبحث ساختمان سازی دارای مبانی تئوری متعدد و همچنین مسایل عملی گوناگون و عمیقی می باشد و این اصول، باعث می شود که ساختمان (سرمایه ملی کشور) در وضع مطلوبی قرار گیرد. مطلب اصول و مباني گودبرداري و سازه هاي نگهبان مشتمل  122 صفحه است، برای…