مرور برچسب

خاکهای شور

شوری خاک

با توجه به وسعت خاكهاي شور و سديمي دركشور و اينكه زمينهاي كشاورزي ما روز به روز شورتر شده و مسأله كمبود منابع زميني مناسب براي كشاورزي پيش آمده روشهاي مختلفي براي بهسازي اين خاكها مد نظر است. این تحقیق دانشجویی شوری خاک مشتمل بر70صفحه…