مرور برچسب

جرثقيل

جرثقیل

جرثقيل هاي هيدروليك قادرند كه صدها تن بار را به آساني و با كمك گرفتن از مفهوم انتقال نيرو در سيالات؛ جابجا كنند. جرثقيل هاي هيدروليك، اصول طراحي بسيار ساده اي دارند ولي مي توانند قدرت يك غول را داشته باشند كاري كه جز از عهده اين جرثقيل…