مرور برچسب

جامعه‌ ايران‌ دورة‌ ساساني‌

تقسیم‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌

در نوشته‌ي‌ ديگري‌، اجتماع‌ از 4 طبقه‌ و صنف‌ تشكيل‌ شده‌ است‌. 1- نخستين‌ موبدان‌ است‌.  2- جنگيان‌ كه‌ شاه‌ نيز در اين‌ طبقه‌ جاي‌ دارد.  3-كشاورزان‌  4- پيشه‌ وران‌ در روايات‌ ايراني‌ از 3 طبقه‌ سخن‌ رفته‌ است‌ و سه‌ آتش‌ ورجاوند…