مرور برچسب

توسعه مالی

مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

از جمله وظايف و كارويژه هاي مراكز تحقيقاتي, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتي است كه به نوعي در سطح جامعه علمي يا اجرايي مطرح هستند. مطلب مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي مشتمل  111صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب…