مرور برچسب

توزیع پوآسون و نرمال

توزیع پوآسون و نرمال

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر39  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. فهرست مطالب توزيع پواسن.. 1 توزيع نرمال. 3 متغير تصادفي نرمال. 3 - متغير نرمال استاندارد. 4 توزيع…