مرور برچسب

ترويج فرهنگ ايثار در حوزه سياسي

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

ايثار در منابع اسلامي،اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم  كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد ايثار در منابع اسلامي كه…

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه…

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه…