مرور برچسب

تأثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

تأثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

تربيت بدني و ورزش، بخش مهمي از برنامه آموزشي مدرسه و فرايند تربيت و پرورش كودك و نوجوانان را تشكيل مي دهد دستيابي به اهداف آموزشي تربيت بدني در سه حيطه شناختي‏‏، عاطفي اجتماعي و رواني –حركتي فقط از راه بررسي آموزشي، هدفمندي، برنامه ريزي و…