مرور برچسب

بیوجغرافیایی

نواحی بیوجغرافیایی

در اين جا توجه به مفهوم كمي اندميم شده است. اين مفهوم مدتها پيش به وسيلة تاكسونهايي كه هيچ جاي ديگري يافت نمي شوند مشخص مي شود. این تحقیق دانشجویی نواحی بیوجغرافیایی مشتمل بر47صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات…